Cập nhật: 15:38, Thứ 5, 14/10/2021

print

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII - Kế thừa và phát huy

(ANTV) -Ngày 04/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là hội nghị có ý nghĩa kế thừa và phát huy những thành tựu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đề ra, đồng thời Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng đề ra những định hướng chỉ đạo, phát triển kinh tế trong tình hình mới.