Cập nhật: 08:08, Thứ 4, 24/09/2014

print

Mỗi đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác Hồ

(ANTV) - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, với cán bộ, đảng viên cũng chính là mong mỏi của toàn dân trong tình hình hiện nay khi mà sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Do vậy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở vững chắc đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng.

Trong chúng ta, nhiều người còn nhớ “câu chuyện bó đũa”, một câu chuyện triết lý về sức mạnh tập hợp, đoàn kết  đầy ý nghĩa của con người, đồng thời cũng là triết lý, quy luật xuyên suốt cả quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn lại chứng minh thêm qua 2 cuộc kháng  chiến thần thánh của dân tộc, nhân dân cả nước đã đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng lên giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước.

Nhận rõ sức mạnh vô song của đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Người: “Không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Nhờ có tinh thần mẫn cán và dự đoán tinh thông được tình hình sẽ diễn ra sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong Di chúc, Người đã nhắc lại đoàn kết vừa là mục tiêu, vừa là động lực tinh thần và nguồn gốc làm nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc. Việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của từng đảng viên là nguyên tắc bất di bất dịch.

Theo PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: Đoàn kết trở thành hành động, trở thành sức mạnh của Đảng ta cho nên là trước sau như một Đảng ta hiện nay trong việc kế thừa phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh thì bài học đầu tiên phải nhấn mạnh đoàn kết mà trước hết là đoàn kết trong Đảng, trước hết là đoàn kết trong chính Ban chấp hành TW, trong Bộ chính trị, từ đó làm tấm gương để đoàn kết trong toàn Đảng.

Trong Di chúc, Người đã chỉ ra giải pháp cơ bản để giữ gìn sự đoàn kết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Chỉ có tự phê bình thì mỗi đảng viên mới nhận rõ: Ta và địch, bạn và thù, cái ưu và cái khuyết, cái đúng và cái sai.

"Bác nhấn mạnh: Giống như ăn cơm, rửa mặt hàng ngày nếu phê bình và tự phê bình tốt thì bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, bao nhiêu tấm gương, bao nhiêu thành tích hoặc là những điều tốt đẹp thì chúng ta cần phải nhân rộng ra. Thế vì vậy nhấn mạnh là con người chúng ta không ai hoàn thiện, ai cũng vậy thôi, ai cũng có khuyết điểm nếu được sửa chữa, nếu được đóng góp kịp thời thì chúng ta sẽ tự hoàn thiện mình" - PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích.

PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nói: Ban chấp hành TW Đảng khóa 11 tại Hội nghị TW 4 đã ra nghị quyết những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay và trong những vấn đề cấp bách ấy để tập trungcho nhiệm vụ đẩy lùi cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và có 4 cái giải pháp thì giải pháp hàng đầu là tiến hành sinh hoạt phê, tự phê rất sâu sắc, rất chân thành, rất xây dựng.

Hơn 3 năm qua các cấp, các ngành đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể thấy việc thực hiện đã khẳng định sự cần thiết và là công việc lâu dài để xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội, đồng thời là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hiện nay, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân.

BT