Thứ bảy, ngày 04/02/2023 - 06:59 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 21:37, Thứ 3, 16/11/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Xây dựng giá trị văn hóa con người Việt Nam

(ANTV) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra chiến lược phát triển văn hóa và con người toàn diện. Trong đó, con người đóng vai trò chủ thể, đồng thời là mục đích của việc phát triển văn hóa. Đây là những yếu tố cốt lõi để xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Phát triển văn hóa là giữ cái gốc của một quốc gia, một dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

 

 

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa.

Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa qua các kỳ Đại hội tiếp tục được nâng cao với nhiều điểm đổi mới, trong đó chú trọng xây dựng giá trị văn hóa con người Việt Nam.

Chiến lược con người - khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa. Qua thực tiễn để làm được điều này thì thành tố không thể thiếu chính là khơi gợi những khát vọng, khơi dậy động lực tinh thần và khơi dậy phát huy giá trị văn hóa, tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, sức mạnh của con người Việt Nam

PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho biết thêm: Nghị quyết nhắc đến xây dựng khát vọng con người mang tính khoa học, bởi trong con người luôn tiềm tàng nội lực tài năng nhưng có thể hiện ra không để phục vụ nhân dân hay không thì Đảng nhấn mạnh lãnh đạo các cấp, gia đình khơi gợi khát vọng để xây dựng dân tộc.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương cho rằng: Con người Việt nam như thế nào nó không chỉ biểu hiện ở kinh tế, chính trị mà là con người của văn hóa, văn hóa mình khác văn hóa nước khác là ở chỗ đó. Văn hóa gắn với phẩm chất tư duy con người, con người phân biệt phải trái trước sau tiến bộ hay lặc hậu thì đều thể hiện qua văn hóa.

Đại hội XIII với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đã lần đầu tiên đã nêu yêu cầu:“Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam”. Bởi Đảng cũng nhận rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn diễn biến phức tạp.

Bởi vậy công cuộc xây dựng phát triển văn hóa không tách rời nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đó cũng là yêu cầu đặt ra vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.

Cũng theo nhà báo Hà Đăng, xây dựng văn hóa là xây dựng con người, chống lại những thói hư tật xấu, chống lại trong suy nghĩ về văn hóa, tham nhũng tiêu cực ...bản chất là văn hóa, suy thoái văn hóa sinh ra con người chủ nghĩa cá nhân. Trước đây nói những điều đảng viên không được làm, nhưng sau này thấy chưa đủ thì cần bổ sung 6-7 điều đảng viên không được làm, tức là giữ cho phầm chất người đảng viên trong sáng, đó cũng chính là vấn đề văn hóa.

Cùng với đó trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chống các khuynh hướng đồng hóa về văn hóa cũng cần song hành việc tiếp thu văn hóa thế giới để việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiến kịp thời đại. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam. Để cụ thể hóa Nghị quyết cần mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cùng song hành, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để văn hoá thực sự “soi đường cho quốc dân đi”.

BT
Thăm dò khán giả