Thứ bảy, ngày 13/08/2022 - 04:52 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 23:16, Thứ 4, 04/05/2022

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Bảo vệ an ninh trật tự - bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

(ANTV) - Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Trên phương diện bảo vệ an ninh trật tự, tác phẩm của Tổng Bí thư không chỉ là chỉ dẫn trực tiếp mà còn là những định hướng lớn cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của đất nước. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nghiên cứu từ giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên bình diện an ninh, bao trùm rất nhiều vấn đề. Nhưng cốt lõi nhất theo ông, đó là niềm tin - niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, qua đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp tiến hành sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự một cách thực tiễn nhất.

Trong số 29 bài viết trong tác phẩm của Tổng Bí thư, bài viết "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân" đã một lần nữa phân tích, lý giải cụ thể hơn về vai trò, sứ mệnh lịch sử của lực lượng Công an trong sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, hai chữ "nhân dân" được một lần nữa được Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bảo vệ an ninh trật tự ngày nay là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tức là không chỉ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.

Đặc biệt, trong cơ chế thị trường, đặt ra những yêu cầu phải kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó xây dựng, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân - để chính người dân nhận thức rằng, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp vì dân, phải do dân thực hiện. Đúng như Tổng Bí thư đã khẳng định: Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, phát triển.

Vinh dự và trách nhiệm là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, đặt ra những yêu cầu ngày càng đối với từng cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân. Trong đó phải luôn rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thường xuyên tự soi, tự sửa. Vì vậy, tinh thần, tư tưởng, quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư cần phải được quán triệt trong sinh hoạt chính trị, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nhận thức tư tưởng mới trong tác phẩm của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

BT
Thăm dò khán giả