Thứ sáu, ngày 09/12/2022 - 00:08 (GMT+7)

| Lịch phát sóng
Dòng sự kiện

Cập nhật: 15:10, Chủ Nhật, 24/01/2021

Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên zing me Chia sẻ lên facebook In bài Gửi cho bạn bè

Phát triển văn hoá, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

(ANTV) - Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định "phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội...".

Ngày nay, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cùng với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn và của tư duy, nhất là từ sau đổi mới cho đến nay, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Đánh giá tổng quả kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 nhận định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật ở những nội dung sau:

- Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỉ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị giảm từ mức 3,37% năm 2015 xuống còn khoảng 3,1% năm 2019.

- Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được tăng cường, tuổi thọ trung bình đến năm 2020 ước đạt khoảng 73,7 tuổi, tăng so với năm 2015 (73,3 tuổi).

- Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, trưng bày triển lãm, tuyên truyền cổ động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trọng đại của đất nước, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Những kết quả đạt được trong phát triển văn hóa, con người trong nhiệm kì 5 năm vừa qua, là sự kế thừa và phát huy có hiệu quả, những thành tựu trước đó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.

Năm 1943, Đảng ta đưa ra bản Đề cương văn hoá Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo. Bản Đề cương vạch rõ: ..."văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá), ở đó, người cộng sản phải hoạt động, do đó, phải làm cách mạng văn hoá và có lãnh đạo được phong trào văn hoá, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền mới có hiệu quả"....

Đề cương văn hóa đặt cơ sở nền tảng với tư cách là 1 nền văn hóa cách mạng, nền văn hóa mang tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng. Đó là những quan điểm, tư tưởng hết sức quan trọng, để ko chỉ huy động lực lượng văn hóa vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc lúc bấy giờ mà còn là xây dựng nền văn hóa

Trong bối cảnh đổi mới hội nhập toàn diện như hiện nay, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, để văn hóa trở thành nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cần chú trọng phát huy sự năng động, sáng tạo, sự đổi mới, tiếp biến và làm giàu tri thức không ngừng của mỗi con người Việt Nam.

Không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh, mà quan điểm của Đảng, còn nhấn mạnh đến việc xây dựng, phát triển nền văn hóa phải gắn với xây dựng, phát triển con người.

Trong suốt hơn 90 năm phát triển của Đảng Cộng sản VN, cùng với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn và của tư duy, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng đã được bổ sung, phát triển và hoàn thiện. Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng, việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa thành pháp luật, chính sách của Nhà nước là một phương thức quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa.

Thực tiễn xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đặt ra nhiều thách thức trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, triển vọng cũng không hề nhỏ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định quan điểm coi văn hóa là mục tiêu và động lực phát triển, coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển. Chủ trương của Đảng về văn hóa trong các kỳ Đại hội sẽ là nền tảng vững chắc để tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của cả dân tộc.

BT
Thăm dò khán giả